អ្នកខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍

No. Name Season
1 Channa Channa 6
2 Khunsinuon DBz 6
3 Ya Ry 5
4 MaNith GB 5
5 MP Kon Pov Mak 4

អ្នកខ្លាំងប្រចាំខែ

No. Name Season

អ្នកខ្លាំងប្រចាំរដូវកាល

No. Name Season
1 MP Kon Pov Mak 93
2 Channa Channa 90
3 Khunsinuon DBz 85
4 Nhen Sothy 74
5 Lucky Man 69