តារាងពិន្ទុរបស់ក្រុមនីមួយៗ


លេខ ក្រុម លេង ឈ្នះ ស្មើ ចាញ់ ពិន្ទុ
1 Chelsea 20 16 1 3 49
2 Liverpool 23 14 6 3 48
3 Tottenham Hotspur 20 14 4 2 46
4 Arsenal 22 13 7 2 46
5 Manchester City 21 14 2 5 44
6 Manchester United 20 11 6 3 39
7 Everton 21 9 6 6 33
8 West Bromwich Albion 22 9 5 8 32
9 Stoke City 25 8 7 10 31
10 Southampton 21 6 6 9 24
11 West Ham United 19 7 3 9 24
12 Burnley FC 21 8 0 13 24
13 Bournemouth 18 7 1 10 22
14 Watford 19 6 3 10 21
15 Middlesbrough 21 4 8 9 20
16 Leicester City 18 5 4 9 19
17 Crystal Palace 21 4 4 13 16
18 Swansea City 21 4 3 14 15
19 Sunderland 20 3 3 14 12
20 Hull City 19 2 5 12 11
21 2 0 2 0 2
22 2 0 2 0 2