ប្រវត្តិការប្រកួតនៃសបា្ដហ៍ទី 21


2017-01-14

ម្ចាស់ផ្ទះ Home ភ្ញៀវ Away
West Ham United 3 win draw win 0 Crystal Palace
Sunderland 1 win draw win 3 Stoke City
Hull City 3 win draw win 1 Bournemouth
Swansea City 0 win draw win 4 Arsenal
Watford 0 win draw win 0 Middlesbrough
Burnley FC 1 win draw win 0 Southampton
Tottenham Hotspur 4 win draw win 0 West Bromwich Albion

2017-01-15

ម្ចាស់ផ្ទះ Home ភ្ញៀវ Away
Leicester City 0 win draw win 3 Chelsea
win draw win
Everton 4 win draw win 0 Manchester City
Manchester United 1 win draw win 1 Liverpool