របៀបលេង

 • ចុចលើប៊ូតុង Facebook សំរាប់ប្រើគណនីយ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដើម្បីលេង

 • សូមធ្វើការទាយដោយសេរី ដោយចុច (win) ឬ (draw)។ អ្នកអាចប្ដូរការទាយរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលា រហូតដល់ ១ ម៉ោងមុនការប្រកួត។ • រាល់ការទាយត្រូវ អ្នកនឹងទទួលបាន ១ ពិន្ទុ (ក្នុងមួយប្រកូត)
 • អ្នកដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ និងមានឈ្មោះនៅលើគេក្នុងតារាងអ្នកពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេ នឹងទទួលបានរង្វាន់ពី Kampu-news
 • រង្វាន់មានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ខែ និងរដូវកាល

 • សូមផ្តល់លេខទូរស័ព្ទសំរាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងពេលឈ្នះរង្វាន់ចំណាំ
 • រាល់ការទស្សន៏ទាយ អ្នកមិនចំណាយអ្វីទាំងអស់ (FREE)
 • Kampu-news នឹងទំនាក់ទំនងអ្នកឈ្នះរង្វាន់ក្នុងកំឡុងពេល ២សប្តាហ៍ក្រោយពីប្រកាស់លទ្ធផល
 • ក្នុងករណីដែល Kampu-news មិនអាចទាក់ទងម្ចាស់រង្វាន់ (លេខទូរស័ព្ទមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនទទួលទូរស័ព្ទ) រង្វាន់នឹងត្រូវប្រគល់ជូនអ្នកឈ្នះបន្ទាប់
 • Kampu-news សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការមិនប្រគល់រង្វាន់ក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតីណាមួយចំពោះលទ្ធផល
 • Kampu-news សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការមិនប្រគល់រង្វាន់ជូនអ្នកដែលយកគណនីច្រើនមកចូលរួមទស្សន៍ទាយ
 • Kampu-news សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការប្រគល់រង្វាន់ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន